Mevzuat

f) Bendi “Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.”,

(g) Bendi “Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek”

(l) Bendi “Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek. ”şeklindedir.
“Karayolu üzeri park yerindeki araçlar için park ücreti, yetki ve sorumluluk alanına göre park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilen gerçek veya tüzel kişilerce alınabilir. Bunlar dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişi herhangi bir şekilde park ücreti alamaz. Erişme kontrollü karayolları (otoyol-ekspresyol) hariç olmak üzere büyükşehirlerde yetkili idareler, büyükşehir belediyeleridir ”şeklindedir.
Büyükşehir belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarına, toplu ulaşım hizmetlerine, sosyal tesiler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarına %50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin %50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. (Ek cümle:12/11/2012-6360/10 Madde) Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.
…’’Uyuşmazlığa konu edilen yönetmelik ise, özellikle ticari alanların bulunduğu yerlerdeki trafik durumu da dikkate alınarak belirli saatler içerisinde araçların park etmesine izin verilen park yerlerini düzenlemektedir. Gerek 3194 Sayılı İmar Kanunun’da gerekse otopark yönetmeliğinde tanımı yapılan genel ve bölgesel otopark tanımı içerisinde yer almadığı gibi bu kapsamda da değerlendirilemeyecek olan yol üzeri park yerleri hakkında 3194 Sayılı Kanun ile otopark yönetmeliğinin uygulanma olanağı bulunmamaktadır.’’…

İlgili mevzuat hükümleri ve Danıştay kararları birlikte değerlendirildiğinde Balpark Balıkesir Otopark İşletmeleri Tic. Ltd. Şti. tarafından yönetilen yol üstü otopark uygulumasının yasalara uygun ve sürdürülebilir bir uygulama olduğu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletmesi kendisine bırakılan otoparklarla ilgili hukuken hiçbir uygunsuzluk olmadığı açıkça görülmektedir.